Skip to content Skip to footer

Prilikom korištenja portala Superfood.hr  na web stranici www.superfood.hr (dalje u tekstu: Superfood.hr ili Portal) u vlasništvu trgovačkog društva Infensus d.o.o., primjenjuju se sljedeći:

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1.Opći pojmovi
 • Superfood.hr – u daljem tekstu Superfood.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Infensus d.o.o, sa sjedištem u Mihanovićeva 18, Križ, Republika Hrvatska.
 • SITE/STRANICA – Domena Superfood.hr i pod-domene s odgovarajućim sadržajem.
 • SADRŽAJ – obuhvaća:
  • Sve informacije sa SITE-a (web stranice) kojima se može pristupiti, odnosno koje se mogu reproducirati neovisno o platformi s koje im se pristupa;
  • Sadržaj svakog e-maila koji Superfood.hr šalje KORISNICIMA ILI KLIJENTIMA;
  • Bilo koju informaciju koju, putem bilo kojih sredstava komuniciranja, prosljeđuje predstavnik Superfood.hr KORISNIKU ili KLIJENTU, a u skladu s uputama o komuniciranju;
  • Sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama Superfood.hr u određenom razdoblju;
  • Sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama koje primjenjuje treća strana s kojom Superfood.hr ima sklopljene partnerske ugovore, u određenom razdoblju;
  • Podaci o Superfood.hr
 • USLUGA – usluga elektroničke trgovine koja se odvija na STRANICAMA u smislu pružanja mogućnosti KLIJENTU da kupuje proizvode i/ili naručuje usluge putem elektroničkih sredstava komunikacije.
 • KLIJENT Fizička osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU, preko bilo kojih sredstava komunikacija (elektronski, telefonski, itd.) na temelju sporazuma o uporabi između Superfood.hr i te fizičke osobe, što podrazumijeva kreiranje i uporabu jednog RAČUNA.
 • RAČUN – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom KLIJENTU pristup restriktivnim područjima SITE-a (STRANICE) kojom se može pristupiti USLUZI.
 • KORISNIK ILI KLIJENT – Osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU i USLUZI, nakon kreiranja RAČUNA KLIJENTA.
 • NARUDŽBA – elektronički dokument kojim KORISNIK ILI KLIJENT putem SITE-a naručuje od Superfood.hr robu i/ili usluge.
 • Cijena –  je informacija koja se prikazuje za proizvode pored samog proizvoda Rad izbjegavanja svake sumnje, prilikom kupnje u košarici https://www.superfood.hr / košarica / prikazuje se jasna kupoprodajna cijena za svaki proizvod.
 • DOKUMENT – ovi OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
 • TRGOVAČKA INFORMACIJA – svaka poruka (npr. elektronička pošta/ SMS/Viber/WhatsApp ili preko neke treće messaging aplikacije/ telefonski poziv/ obavijest na mobitelu/ obavijest na web-u) koja sadrži opće i posebne informacije koje se odnose na slične ili komplementarne proizvode onima koje ste već kupili ili koje ste pregledavali online, informacije koje se odnose na Dobra i Usluge koje ste dodali u košaricu, informacije o Vašem računu te ostale trgovačke informacije kao što su istraživanja tržišta.
 • UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU – u skladu s definicijom iz Zakona o zašiti potrošača (NN 41/14, 110 /15) te Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije;
 • OSOBNI PODATAK – svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”), uobičajeno se odnosi na ime i prezime, kućnu adresu, adresu elektroničke pošte, OIB, telefonski broj, ID Klijenta, UUID broj, podaci o geolokaciji, itd.
 • VODITELJ OBRADE – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
 • PRIVOLA – ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
 • OBRADA – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima), kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • PISMO – NEWSLETTER/OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, isključivo elektroničko, o proizvodima, uslugama i/ili promocijama Superfood.hr u određenom razdoblju, bez ikakvog angažmana Superfood.hr u vezi informacija koje takvo pismo sadržava.
 • TRANSAKCIJA – uplata ili povrat iznosa nakon što je Superfood.hr prodao proizvod/uslugu Klijentu, korištenjem usluga kartičnog procesora kojeg Superfood.hr prihvaća ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke.
 1. Općenito
 • 2.1. Dokument određuje rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/usluga od strane Klijenta ili Klijenta, u slučaju da Klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i Superfood.hr Molimo pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste spriječili eventualne neželjene / neugodne rezultate za koje bi Klijent mogao ocijeniti da imaju negativan utjecaj na njezine/njegove osobne podatke ili pak na informacije koje mu pruža Superfood.hr.
 • 2.2. S pružanjem usluge i/ili dostavom robe će se započeti odmah nakon što se ispune sve potrebne registracijske formalnosti. Pristajanjem na registraciju, Klijent se obvezuje dati točne podatke koji se tiču njegova imena, adrese te ostalih potrebnih podataka nužnih za obradu podnesene narudžbe. Za ispravljanje ili ažuriranje ovih podataka, molimo uđete u izbornik “Moj račun” u okviru stranice. Korištenjem korisničkog računa te korištenjem osobne lozinke, postajete odgovorni za sve radnje koje proizlaze iz korištenja. Superfood.hr nije odgovoran za greške/incidente koji proizlaze iz nemara korisnika u odnosu na tajnost i povjerljivost njegovog računa i lozinke.
 • 2.3. Korištenje, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup i posjet Sadržaja/Usluge, podrazumijeva pristanak Klijenta ili Klijenta ovim Općim uvjetima korištenja; Klijent se obvezuje stalno pratiti Opće uvjete korištenja koji mogu biti aktualizirani, izmijenjeni ili dopunjeni. Superfood.hr će prilikom svake izmjene Općih uvjeta korištenja obavijestiti sve Klijente prilikom prvog sljedećeg posjeta nakon izmjene. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Opći uvjeti korištenja koji vrijede u trenutku narudžbe.
 • 2.4. Pristup usluzi vrši se isključivo pristupanjem javnoj raspoloživoj stranici www.superfood.hr
 • 2.5. Korištenjem stranice/Sadržaja/Usluge, Klijent ili Klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koji proizlaze iz korištenja ove stranice. Također, odgovoran je za svaku imovinsku ili neimovinsku štetu nanesenu Superfood.hr ili bilo kojoj trećoj strani s kojom Superfood.hr ima sklopljen ugovor, u skladu s važećim zakonodavstvom.
 • 2.6. U slučaju da se Korisnik ili Klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao na Dokument, isti će poslati e-mail na adresu kontakt@superfood.hr s naznakom razloga za navedeno te će zahtijevati da se prikupljeni podaci ažuriraju ili izmjene.
 • 2.6.1 Nadalje, Klijent ima mogućnost u svakom trenutku povuči svoju privolu za korištenje Usluge, drugih usluga koje nudi Superfood.hr putem Stranice, a u tom će slučaju Korisnik ili Klijent podnijeti svoj zahtjev putem elektroničke pošte na szp@superfood.hr
 • 2.6.2. U slučaju da Korisnik ili Klijent ne želi od Superfood.hr  primati novosti, obavijesti i/ili podatke koji su mu pruženi u svrhu marketinga i oglašavanja putem bilo koje vrste komunikacijskih sredstava (elektroničkih, telefonski itd.), može zahtijevati ODJAVU pritiskom na odgovarajući link koji je sadržan u cjelokupnoj e-mail komunikaciji ili slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu podataka na szp@superfood.hr
 • 2.6.3. Klijent/Korisnik, sukladno postojećim zakonima i propisima u odnosu na zaštitu osobnih podataka, ima pravo na zaborav, zahtijevanjem navedenoga od Superfood.hr, a temeljem ovoga trgovačkoga ugovora između stranaka, te stoga može poslati zahtjev Službeniku za zaštitu podataka na szp@superfood.hr.  Korisnik/Klijent može bilo kada promijeniti svoju odluku o tome da se ne slaže ili da ne prihvaća Dokument, davanjem svoje Privole na Dokument u pogledu Općih uvjeta, a koji je dostupan u valjanoj formi u tom trenutku.
 • 2.7. Ako Klijent nema nikakvih dospjelih niti nedospjelih dugovanja prema Superfood.hr i opozove pristanak za vrijeme postojanja aktivnih Narudžbi, Superfood.hr poništiti će takvu Narudžbu u kojem slučaju niti Klijent niti Superfood.hr nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja s bilo koje pravne osnove uključujući i naknadu štete.
 • 2.8. Ova je Stranica namijenjena samo punoljetnim i poslovno sposobnim Klijentima fizičkim osobama koji imaju najmanje 18 godina i koji su uspješno proveli postupak registracije na odgovarajući način i koje Superfood.hr nije suspendirao ili otklonio, bez obzira na razlog suspendiranja ili otklanjanja. Ukoliko jedna osoba postane Klijent, time izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima
 1. Sadržaj
 • 3.1. Sadržaj, onako kako je definiran na početku, uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isti je isključivo vlasništvo Superfood.hr koje ima sva prava stečena u tom smislu na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje).
 • 3.2. Klijentu ili Klijentu nije dopušteno kopiranje, distribucija, objavljivanje, transfer prema trećim stranama, izmjena i/ili oštećivanje, korištenje, nadovezivanje, izlaganje, prenošenje bilo kojeg sadržaja u bilo koji drugi kontekst osim izvorni kontekst Superfood.hr, odstranjivanje oznaka koje označuju autorsko pravo Superfood.hr nad sadržajem kao ni sudjelovanje u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka Superfood.hr.
 • 3.3. Bilo koji sadržaj kojem Klijent ili Klijent ima i/ili dobije pristup bilo kojim sredstvom, je podređen ovome Dokumentu, osim u slučaju da sadržaj nije popraćen pisanim sporazumom o specifičnom korištenju valjano sklopljenom između Superfood.hr i Klijenta ili Klijenta.
 • 3.4. Klijent ili Klijent može kopirati, prenijeti i/ili koristiti sadržaj samo u vlastite i/ili nekomercijalne svrhe, i to samo kada iste nisu u konfliktu s odredbama ovog Dokumenta.
 • 3.5. U slučaju da Superfood.hr posebnim ugovorom daje Klijentu ili Klijentu pravo na korištenje određenog sadržaja, kojem Klijent ima ili dobiva pristup nakon tog ugovora, to se pravo odnosi samo na taj sadržaj ili na one sadržaje definirane u ugovoru, samo tijekom razdoblja trajanja tog ugovora ili tih sadržaja na stranici ili tijekom razdoblja definiranog u ugovoru i u skladu s definiranim uvjetima, ukoliko takvi uvjeti postoje, a ne predstavljaju ugovornu obvezu za Superfood.hr prema Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani koja ima/dobiva pristup tom prenesenom sadržaju.
 • 3.6. Niti jedan sadržaj priopćen Klijentu bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronički, telefonski, itd.) ili sadržaj dobiven pristupanjem, posjećivanjem i/ili vizualizacijom sadržaja, za Superfood.hr i/ili njegovog zaposlenika ili suradnika Superfood.hr koji je posredovao transferu, ako postoji, ne predstavlja ugovornu obvezu spram dotičnog sadržaja.
 • 3.7. Zabranjeno je bilo kakvo korištenje Sadržaja u druge svrhe osim onih dozvoljenih izričito pisanim dokumentom ili ugovorom o korištenju koji prati Sadržaj, u slučaju kada postoji.
 1. Kontakt za Klijente
 • 4.1. Superfood.hr objavljuje na stranici potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane svojih Klijenata.
 • 4.2. Korištenjem obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, Klijent ili Klijent Superfood.hr daje svoju privolu biti kontaktiran bilo kojim raspoloživim sredstvom komunikacije uključujući i elektronička sredstva od strane Superfood.hr (bez da je navedeno obveza Superfood.hr, te prihvaća da će ispunjavanjem svojih kontakt podataka kao što su ime, e-mail adresa, telefonski broj itd., ti podaci biti obrađeni i pohranjeni u bazi podataka radi poboljšanja trgovačkih odnosa, točnije za bolje vođenje gospodarskih i trgovačkih aktivnosti društva. Za detalje i dodatne informacije o obradi i upravljanju osobnih podataka, molimo da pregledate i pročitate poglavlje o Politici povjerljivosti unutar ovoga Dokumenta.
 • 4.3. Djelomično ili potpuno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje Superfood.hr ne stvara obvezu za Superfood.hr da povratno kontaktira Klijenta ili Klijenta, osim u zakonom predviđenim slučajevima.
 • 4.4. Pristup Stranici, korištenje informacija predstavljenih na toj stranici, posjećivanje stranica ili slanje e-mailova ili pisanih obavijesti Superfood.hr vrši se elektroničkim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim Klijentu ili Klijentu i Superfood.hr, jer se na taj način smatra da Klijent pristaje na primanje pisanih obavijesti od Superfood.hr, elektroničkim i/ili telefonskim putem, uključujući i komunikaciju putem e-maila, sms poruka ili obavijestima na stranici.
 • 4.5. Klijent je obvezan dostaviti Superfood.hr točne i potpune kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) kako bi se mogli koristiti od strane Superfood.hr u komunikaciji s klijentom te u pružanju usluga. Klijent je obvezan pravodobno obavijestiti Superfood.hr o svakoj promjeni takvih podataka. Klijent snosi odgovornost za svaku štetu nastalu radi pogrešno dostavljenih kontakt podataka.
 1. Newsletteri/pisma i podsjetnici
 • 5.1. U trenutku kada Klijent otvori račun na Site-u (Stranici), prihvaćajući Dokument (Opće uvjete korištenja), isti ima pravo izraziti ili uskratiti svoju suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama/obavijesti putem mobilnih aplikacija/sredstava elektroničke komunikacije i/ili podsjetnika od strane Superfood.hr elektroničkim ili telefonskim putem, uključivo i posredstvom e-maila, sms poruka, mesagging aplikacija ili putem objava na web stranicama.
 • 5.2. Podatke poslane od Klijenta u svrhu slanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika će Superfood.hr koristiti isključivo u granicama Politike povjerljivosti.
 • 5.3. Klijent ili Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to:
 • 5.3.1. Koristeći link namijenjen toj svrsi, a koji je sastavni dio svih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (pri dnu e-maila, naznačeno s „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate”, sve ukoliko je ova mogućnost tehnički izvediva).
 • 5.3.2. Promjenom statusa pristanka za primanje newslettera i/ili upozorenja koristeći stranice s ograničenih područja, u okviru individualnog Računa Klijenta, na www.superfood.hr
 • 5.3.3. Kontaktiranjem Superfood.hr na gore opisani način, kao što je opisano u poglavlju 2.6 te u skladu s uputama o kontaktiranju, i bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana.
 • 5.4. Povlačenje privole za Odustajanje od primanja newslettera i/ili podsjetnika nikako ne predstavlja odricanje od suglasnosti na Dokument (Opći uvjeti korištenja), a primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje.
 • 5.5. Superfood.hr zadržava diskrecijsko pravo odabrati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da isključi iz svoje baze podataka bilo kojeg Klijenta ili Klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newslettera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana Superfood.hr ili prethodne notifikacije istoga.
 • 5.6. Superfood.hr u svoje newslettere i/ili obavijesti poslane Klijentu neće distribuirati promotivni materijal koji bi se odnosio na treću osobu koja nije poslovni partner Superfood.hr u trenutku slanja newslettera i/ili obavijesti.
 1. Politika povjerljivosti
 • Sa ciljem zaštite i poštovanja povjerljivost vaših osobnih podataka poduzimamo sve predvidljive napore kako bismo osigurali da implementiranjem svih potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).
 • Svrha je ovoga poglavlja je informiranje o osobnim podacima koje obrađujemo kada nam ih izravno ili putem Stranice dostavite, kao i o načinu obrade podataka.
 • 6.1. U skladu s važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka (GDPR) – osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Načelno osobni podaci na koje se ovo odnosi i koje Superfood.hr obrađuje su ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB, kod Klijenta, identifikacijski kod za dostavu, itd.
 • 6.1.1 Osobni podaci koje Superfood.hr prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu robe), e-mail adresa, telefonski broj, UUID broj, kod Klijenta, podaci za račun (radi izvršenja narudžbe), glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama.
 • Supefood.hr ne prikuplja niti obrađuje osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, ne želimo prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.
 • 6.1.2 Stoga, sukladno GDPR-u, voditelji za trenutno obrađivanje osobnih podataka (Voditelji obrade) je društvo: 1) Infensus d.o.o. sa sjedištem Mihanovićeva 18, Križ, isti  poduzima sve što zahtijevaju propisi i GDPR u upravljanju vašim osobnim podacima uz najviše sigurnosne mjere i samo za spomenute svrhe. Osobni podaci su prikupljeni/obrađeni itd. za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što ste dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom momentu.
 • 6.1.3 Superfood.hr vas obavještava da su detalji iz čl. 6.1 i narednih Klijenta isključivo dani kao primjer, a ne kao cjeloviti, te vas se izvještava da se podaci prikupljeni za ugovorene usluge i koji su dani od strane Klijenta, dolje potpisani će samo prikupljati minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja svrha/aktivnosti od strane Superfood.hr
 • 6.2. U okviru upravljanja Stranicom, Superfood.hr prikuplja specifične podatke (“osobni podaci”) koji se odnose na ispitanike, podatke koje su dali sami ispitanici putem Stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom, izravno (npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd) ili neizravno (npr. IP adresa, UUID itd.).
 • 6.3. Svrhe u koje Superfood.hr obrađuje osobne podatke koje mu je dao Klijent/Korisnik su sljedeće: obrada narudžbi i plaćanja,  izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe, poboljšanje marketinških aktivnosti, rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi, marketinška komunikacija, upravljanje korisničkim računima na Superfood.hr  platformi, statističke svrhe, povratna informacija o kvaliteti naših servisa.
 • 6.4 Superfood.hr prikuplja, obrađuje i upravlja vašim osobnim podacima u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za opisana vremenska razdoblja kako slijedi: (i) sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima ste se složili prihvaćanjem Općih uvjeta, osobni podaci se čuvaju u razdoblju 3 godine od dana izvršenja ugovora (u slučaju dostave i neplaćanja); (ii) prikupljeni osobni podaci se arhiviraju/čuvaju više od 3 godine u slučaju zaprimanja zahtjeva za povrat uplate. Možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo vas informirali o proizvodima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela vaša prijava na novosti. Osobni podaci obrađuju se u svrhe izravnog marketinga samo ukoliko postoji vaša privola te putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS, drugi načini elektroničke i direktne komunikacije itd.) koje ste nam dostavili u vrijeme davanja privole. Uzimajući navedeno u obzir, upoznati ste time da temeljimo naše aktivnosti obrade na vašoj privoli sve dok je ne povučete, te da imate svakodobno pravo na povlačenje privole.

Korisnik prilikom unosa svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.3.

 • 6.5 Superfood.hr vas obavještava da obrada vaših osobnih podataka uključuje: svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima) kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).
 • 6.6 S Odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. Superfood.hr je voditelj obrade, kako je to opisano važećim pravilima i zakonima, uključujući GDPR.
 • 6.7 Superfood.hr vas obavještava da ovisno o dobrima/uslugama koje je Korisnik odabrao u svrhu obrade osobnih podataka, Superfood.hr može predati vaše osobne podatke drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja onih svrha za koje postoje pravne osnove. Sukladno GDPR-u, primite na znanje da možemo dati ili omogućiti pristup vašim određenim osobnim podacima sljedećim grupama primatelja:

– povezanim društvima radi upravljanja narudžbama, poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga, kurirskim službama, pružateljima platežnih i bankarskih usluga, pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga, osiguravajućim kućama, ostalim trećim osobama s kojima možemo razviti zajednički program radi pružanja naših dobara i usluga, tijelima javne vlasti. Uvjeravamo vas da ćemo provesti dubinske analize kako bismo se uvjerili da naši voditelji obrade i treće osobe implementiraju sve potrebne tehničke i organizacijske mjere potrebne radi udovoljavanja pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR prilikom prosljeđivanja osobnih podataka Klijenata.

 • 6.8 Osnova na kojoj baziramo obradu osobnih podataka može biti, ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, vaša privola koju dajete kada otvarate i potvrđujete svoj korisnički profil, odnosno zahtijevanjem da postanete Klijent/Korisnik Superfood.hr  zajednice. Osnova je također i zakonita i/ili izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor/trgovački odnos između vas (Klijenta) i Superfood.hr, nastao stavljanjem narudžbe te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode odnosno izvršavanjem vraćanja proizvoda koji ili nije odgovarajući ili je neželjen, ali je osnova također i legitimni interes Superfood.hr, a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti Superfood.hr, kao što je predviđeno GDPR-om. Obrađivat ćemo vaše osobne podatke kako bismo poboljšali i osigurali da, bez obzira na okolnosti, zaštitimo Stranicu te Korisnike Superfood.hr platforme od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima.
 • 6.9. Ovim putem Vas obavještavamo o načelima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) te o individualnim pravima ispitanika.
 • 6.10 Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrade osobnih podataka:
 • a) načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti. Prema tome načelu voditelj mora osigurati da je (1) obrada osobnih podataka izvršena sukladno zakonskim uvjetima te da je drugačija obrada nezakonita; (2) obrada osobnih podataka izvršena na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik; (3) obrada mora biti transparentna što znači da voditelj obrade treba obavijestiti ispitanika otvoreno i jasno o svrsi i sredstvima obrade;
 • b) načelo ograničavanje svrhe. Voditelj postupa u skladu s tim načelom prikupljanjem i obradom osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno definirane i na taj način prezentirane ispitaniku;
 • c) načelo smanjenja količine podataka. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ukoliko obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjavanje svrhe, propisujući da se ne prikupljaju osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe;
 • d) načelo točnosti. Voditelj će prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke koji su točni i ažurni;
 • e) načelo ograničenja pohrane. Voditelj postupa u skladu s tim načelom u okviru GDPR-a arhiviranjem/spremanjem vaših osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • f) načelo cjelovitosti i povjerljivosti. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako je implementirao sve potrebne sigurnosne mjere te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak
 • 6.11 Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela sveukupno 8 prava ispitanika/Klijenta Superfood.hr, kako slijedi:
 • a) pravo na informacije i pristup osobnim podacima (Klijenti 13. I 14.) – upućujemo na to da uvodni dijelovi općih uvjeta te da se u okviru ovoga poglavlja sadržane informacije kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, kontakt podaci službenika za zaštitu podataka (DPO), svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, podaci o slanju osobnih podataka u treće zemlje, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje;
 • b) pravo ispitanika na pristup (Klijenta 15.) Superfood.hr poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka te omogućuje pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrdivši identitet ispitanika;
 • c) pravo na ispravak (članak 16. i 19.) – Superfood.hr poštuje ovo pravo, a ono se odnosi ispravak te na potpunost podataka;
 • d) pravo na zaborav (članak 17. i 19.) – Superfood.hr poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju:

Razlozi: podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci i maloljetnicima bez prethodno udovoljenih uvjeta. Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda;

 • e) pravo na ograničenje obrade (članak 18. i 19) – ovaj zahtjev može biti postavljen kako slijedi:
 • Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade te da voditelj više ne treba osobne podatke
 • Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke
 • Kada obrada osobnih podataka zahtijeva privolu ispitanika
 • Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka
 • f) pravo na prenosivost podataka (čl. 20) Sukladno GDPR-u, Superfood.hr treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik;
 • g) pravo na prigovor (čl. 21) može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje; ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu; izvršavanje javnih vlasti; legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba
 • h) pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem (čl. 22), zahtijeva:
 • Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi: automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita – ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika.
 • Morate također znati da možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka Superfood.hr na e-mail adresu szp@superfood.hr , uvjeravamo vas da ćemo poduzeti sve napore kako bismo promptno odgovorili na vaše zahtjeve te vam pružili potrebne detalje.
 • Nadalje, obavještavamo vas da imate pravo podnijeti prigovor lokalnom nadzornom tijelu.
 • Kako biste podnijeli zahtjev za ispunjenje bilo kojeg prava koje je gore opisano, možete poslati e-mail na szp@superfood.hr te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na: (i) ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim Zakonom br.190/2018 o sprovođenju mjera za izvršenje Pravila(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća iz 26 travnja 2016 zakona o zaštiti osoba vezano za obradu ličnih podataka i slobodnog kruženja podataka i ukidanja Direktive 95/46/CE kao i Pravilnika EZ 679/2016, u mogućnosti izvršenja svih ovih napomenutih mjera i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni; (ii) davanjem osobnih podataka pod pseudonimom, (iii) obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima; i (iv) zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade. Kao Voditelj obrade vas želimo obavijestiti da ćemo odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupili ispuni.
 1. Politika korištenja Kolačića (eng. Cookies) na www.superfood.hr
 • Cookie je kodirana tekstualna datoteka (eng. File) male veličine koji šalje server putem web pretraživača prilikom posjete te ga zatim web pretraživač vraća neizmijenjenog natrag prilikom svake sljedeće posjete tome serveru. Cookie se sprema nakon zahtjeva poslanog browseru (na primjer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i potpuno je “pasivan” (ne sadrži software programe, viruse ili spyware i ne može pristupiti informacijama sa čvrstog diska korisnika). Kolačići se koriste za autentifikaciju kao i za praćenje ponašanja korisnika; tipične aplikacije su pamćenje omiljenih stvari korisnika i primjena sustava „košarica za kupovinu”. Te datoteke omogućavaju prepoznavanje terminala korisnika i predstavljanje sadržaja na relevantan način, prilagođen sklonostima korisnika. Kolačići osiguravaju korisnicima ugodno iskustvo pretraživanja i podržavaju napore Superfood.hr  ponude korisnicima usluge kao što su na primjer omiljeni aspekti po pitanju online privatnosti te povijesni pregled košarice za kupovinu. Također, koriste se u pripremanju anonimnih statistika koje pomažu razumijevanju načina na koji jedan korisnik može koristiti www.superfood.hr, pospješujući poboljšanje strukture i sadržaja, ali isključujući osobnu identifikaciju korisnika.
 • Superfood.hr koristi dvije vrste kolačića: per session i fiksne (privremene datoteke koji ostaju u terminalu korisnika sve do završetka sesije ili zatvaranja aplikacije/web browsera). Fiksne datoteke ostaju u terminalu korisnika jedno vrijeme, u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ručno ne izbriše. Kolačići koje koriste partneri operatera jedne web stranice, uključujući i situaciju bez ograničavanja korisnika web stranice, predmetom su Politike povjerljivosti.
 • Jedan posjet na www.superfood.hr može plasirati: kolačiće koji utječu na performanse stranice, kolačiće za analizu posjetitelja, kolačiće za geotagiranje, kolačiće za registriranje, kolačiće za promidžbu ili kolačiće dobavljača reklamiranja.
 • Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića mogu biti prikupljeni sa ciljem jednostavnijeg korištenja određene funkcionalnosti za korisnika te su kriptirani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. Samo jedna aplikacija korištena za pristupanje web stranicama dopušta pohranjivanje kolačića na računalo. Takva podešenja mogu se izmijeniti tako da automatsko upravljanje kolačića blokira pretraživač ili da korisnik bude informiran svaki put kada su kolačići poslani prema njegovom računalu. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u području podešavanja pretraživača. Ograničavanje uporabe kolačića može uskratiti određene funkcionalnosti stranice www.superfood.hr  Kolačići su središnja točka efikasnog funkcioniranja pretraživanja interneta, koji pomažu u pronalaženju novog prijateljskog načina surfanja, prilagođenog sklonostima i interesima svakog korisnika. Odbijanje ili deaktiviranje kolačića može dovesti do nemogućnosti korištenja određenih site-ova/stranica. Poradi njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najposjećenijih stranica koriste kolačiće, oni su zapravo neizbježni; deaktiviranje kolačića neće dopustiti pristup korisnika najraširenijim i najčešće korištenim stranicama među kojima su YouTube, Gmail, Yahoo i drugi.
 • Primjeri načina korištenja kolačića:
  • Prilagođavanje sadržaja i usluga sklonostima korisnika – kategorije proizvoda i usluga.
  • Pristup prilagođen interesima korisnika – pamćenje pristupnih lozinki.
  • Pamćenje zaštitnih filtera za djecu, kada je u pitanju sadržaj na internetu (opcije family mode, funkcije sigurnog traženja/safe search).
  • Mjerenje, optimizacija i karakteristike analize – kao što je potvrđivanje određene razine prometa na jednoj web stranici, kakva se vrsta sadržaja prikazuje i način na koji korisnik dolazi do web stranice (na primjer, putem tražilice, direktno, putem drugih web stranica itd.). Web stranice obavljaju ovaka vrste analize kako bi poboljšale stranice, a na dobrobit korisnika.
 • Sigurnost i problemi vezani uz povjerljivost
 • Kolačići NISU virusi i koriste obični tekstualni format; nisu sastavljeni od komadića šifre tako da se ne mogu poništiti, a ne mogu se ni sami pokrenuti. Prema tome, ne mogu se duplicirati ili replicirati na druge mreže kako bi se kretali ili ponovo replicirali. Obzirom da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima. Budući da se kolačići mogu koristiti i u negativne svrhe zato što pohranjuju informacije o sklonostima i povijest surfanja korisnika, kako na određenoj stranici kao i na više stranica, i koriste se kao oblik Spywarea (špijunaža aktivnosti korisnika), veliki broj proizvoda anti-spyware obilježava kolačiće konstantno kako bi ih brisali tijekom postupaka anti-virus/anti-spyware brisanja/skeniranja.
 • Pretraživači imaju uglavnom integrirana (uklopljena) podešavanja o povjerljivosti koja isporučuju određene razine prihvaćanja kolačića, razdoblje valjanosti i automatsko brisanje nakon što je korisnik posjetio određenu stranicu. Obzirom da je pitanje identiteta iznimno važno i predstavlja pravo svakog internet korisnika, preporučuje se upoznavanje s eventualnim problemima koje mogu prouzročiti kolačići, jer se preko istih konstantno šalju u oba smjera informacije između pretraživača i web stanice te ako napadač ili neovlaštena osoba intervenira tijekom procesa slanja podataka, informacije koje sadrže kolačići mogu biti uhvaćene. Do navedenoga može doći kada se pretraživač spaja na server koristeći nezaštićenu mrežu (na primjer otvorenu WiFi mrežu). Drugi napadi koji se temelje na kolačićima uključuju pogrešna podešavanja kolačića na servere. Vrlo je važno da Korisnik odabere najpogodniju metodu zaštite osobnih podataka i:
  • Prilagodba podešavanja pretraživača što se tiče kolačića kako bi odražavali željenu razinu sigurnosti korištenja kolačića.
  • Kako bi podesio duga razdoblja valjanosti kako bi se pohranila povijest surfanja i osobni podaci pristupa.
  • Kako bi uzeli u obzir podešavanje pretraživača kako bi izbrisao individualne podatke svaki put kada zatvori pretraživač. To je varijanta pristupanja stranicama koje plasiraju kolačiće i mogućnost brisanja svake informacije o posjetu pri zatvaranju pojedinačnog surfanja.
  • Da samostalno instalira i konstantno ažurira antispyware aplikacije.
 • Veliki broj aplikacija za otkrivanje i prevenciju spywarea uključuju otkrivanje napada na stranicama. Na taj način se sprječava pretraživač da pristupa web stranicama koje bi mogle iskoristiti njegovu ranjivost ili skinuti opasan software. Preporuča se konstantno ažuriranje pretraživača, jer veliki broj napada koji se temelje na kolačićima koriste slabe točke starijih pretraživača. Svi noviji pretraživači pružaju mogućnost promjene podešavanja Kolačića. Ta se podešavanja obično nalaze u „opcijama” ili u meniju „postavke” pretraživača.
 1. Plaćanje karticama
 • U slučaju kada se Klijent odluči za online plaćanje karticom za protuvrijednost narudžbi, ugovora i / ili više ugovora, odobrenje i vraćanje na plaćanje transakcije za prihvaćanje kartice ostvaruje se isključivo preko trgovačkog društva CORVUS PAY d.o.o. putem integriranog rješenja; CorvusPay isporučuje Superfood.hr softverska rješenja za olakšanje elektroničke trgovine odnosno usluge plaćanja, upravljanje plaćanjima i zaštitu od prijevare. Prihvaćene su sve vrste kartica koje su izdale hrvatske i strane banke sa znakom Visa, MasterCard, American Express, Diners,  Maestro pod uvjetom da su ih banke aktivirale za online plaćanje. Druge metode plaćanja su bankovni transfer ili plaćanje prilikom dostave

8,1. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Superfood.hr ne zahtijeva i ne pohranjuje nikakve informacije o kartici i/ili bankovnim karticama Klijenta, jer su iste direktno procesuirane na serverima dobavljača usluga za online plaćanje.

 1. Politika online prodaje
 • 9.1. Pristup usluzi
  • 9.1.1. Pristup usluzi dopušten je bilo kojem Klijentu koji ima ili kreira Račun na stranici.
  • 9.1.2. Da bi dopustio pristup usluzi, Klijent će morati prihvatiti odredbe Dokumenta.
  • 9.1.3. Superfood.hr zadržava pravo ograničavanja Klijentu pristup Usluzi i marketinškoj kampanji (ne uključivanje u kampanju promoviranja i u program vjernosti, itd.) kao i pravo storniranja narudžbi u sljedećim slučajevima: slanje više od dvije narudžbe koje je Klijent kasnije stornirao korištenjem opcije „Poništite narudžbu“ ili putem poruke na e-mail adresu kontakt@superfood.hr ili promjena narudžbi u smislu odustajanja od 20 proizvoda mjesečno od napravljenih narudžbi, pisanom obliku od strane Klijenta na e-mail adresu kontakt@superfood.hr, korištenje neprikladnih riječi, nepoštivanje prava intelektualnog vlasništva itd., i ukoliko bi pristup i postojanje Računa Klijenta mogao na neki način naštetiti Superfood.hr. Superfood.hr zadržava ovo pravo osim kod slučajeva dopuštenih u Klijentu 9.3.7., a bilo koji gore navedeni slučaj ima prednost. Ovo pravo može biti izvršeno u bilo kojem trenutku i nije potrebno o tome pisano obavijestiti Klijenta.
  • 9.1.4. Svaki Klijent može imati samo jedan Račun. Zabranjeno je dijeljenje jednog Računa na više korisnika.
  • 9.1.5. U slučaju kada se otkriju takva dijeljenja pristupa između više klijenata, Superfood.hr zadržava pravo ukinuti ili suspendirati Klijentu pristup Sadržaju ili Usluzi. Ako postoje narudžbe plasirane sa suspendiranih ili ukinutih računa, iste će automatski biti ukinute.
  • 9.1.6. Superfood.hr može odbiti narudžbu nakon prethodne obavijesti klijentu, bez ikakvih naknadnih obveza između ugovornih strana, a bez da stranke mogu zahtijevati naknadu štete za sljedeće situacije :
   • Neuspjeh / poništenje online transakcije
   • Neprihvaćanje od strane banke kupca / transakcije
   • Pružanje nepotpunih ili netočnih osobnih podataka Korisnika
   • Aktivnost klijenta može naškoditi www.superfood.hr  stranici, tvrtki Superfood.hr i / ili poslovnom partneru ;
   • Klijent koristi usluge na način koji nije u skladu sa predviđenim načinom korištenja, ni u dobroj vjeri, te ostvaruje svoja prava kako bi naškodio ili oštetio Superfood.hr ili ostvaruje svoja prava pretjerano i nerazumno, nasuprot dobroj vjeri;
   • Uzastopnim dostavama koje nisu uspjele zbog krivnje Klijenta
   • Drugi opravdani razlozi (npr.: storniranje više od 3 narudžbe unutar 30 dana).
 • 9.2. Proizvodi i usluge
  • 9.2.1. Superfood.hr može objaviti na stranici informacije o proizvodima, uslugama i/ili promocijama koje ima ili koje ima treća strana s kojom Superfood.hr ima sklopljene ugovore ili partnerske sporazume, u određenom razdoblju i u granicama raspoloživih proizvoda na skladištu.
  • 9.2.2. Proizvodi i/ili usluge kupljene preko usluge namijenjene su isključivo za osobnu upotrebu Klijenta.
  • 9.2.3. Superfood.hr može ograničiti kapacitet dobave određenih proizvoda ili usluga raspoloživih u određenom trenutku na stranici, jednom ili više Klijenata, iz opravdanih razloga.
  • 9.2.4. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranici izraženi su u Eurim (EUR/€) i uključuju PDV.
  • 9.2.5. Fakturiranje kupljenih proizvoda vrši se isključivo u eurima koristeći informacije koje je dao Klijent u obrascu namijenjenom za fakturiranje. Superfood.hr ne odgovara za točnost informacija koje je Klijent dostavio za fakturiranje ili za nemogućnost priznanja nekih troškova zbog krivih podataka koje je dao Klijent.
  • Računi se izdaju na sljedeći način: za plaćanje izvršeno prije dobivanja proizvoda i izdaje se račun u trenutku slanja Klijentu (preuzimanja kod kurira). Za ispravke (poništenja, povrat) izdaju se storno računi. Svi su računi izdani i automatski registrirani i uključeni u porezne izvještaje. Ne prihvaćaju se ispravci osim izmjena računa putem zakonskih postupaka i u zakonskim rokovima.
  • Za plaćanje proizvoda/usluge pouzećem, račun se dostavlja putem e-maila po primitku potvrde o isporuci i plaćanju proizvoda.
  • 9.2.6. Plaćanje proizvoda ili usluga kupljenih preko usluge može se napraviti online s kreditnom karticom, preko bankovnog transfera kao i pri isporuci, kuriru, ali samo u gotovini.
  • 9.2.7. U slučaju online plaćanja s karticom, Superfood.hr nije odgovoran ni za jedan dodatni trošak koji snosi Klijent, što uključuje, ali se ne ograničava na provizije prilikom konverzije u stranu valutu. Odgovornost za te i slične troškove snosi isključivo Kupac.
  • 9.2.8. Informacije iz postupaka prodaje koji se koriste za opisivanje proizvoda, karakteristike i težine, raspoložive na stranici (statične slike, multimedijalni prikaz, linkovi prema drugim stranicama itd.) ne predstavljaju ponudu od strane Superfood.hr Superfood.hr može povući jednu ponudu proizvoda ili je može promijeniti u bilo kojem trenutku do slanja narudžbe, bez ikakvih posljedica prema nekom potencijalnom klijentu. Superfood.hr ne može biti prisiljen pružiti opciju Plaćanje pouzećem (kuriru prilikom dostave) za klijente s dokazanom poviješću odbijanja/poništenja narudžbi ili koji svojim aktivnostima, suprotno uobičajenom ponašanju i dobroj vjeri mogu na bilo koji način naštetiti internet stranici www.superfood.hr, društvu Superfood.hr i/ili njezinim suradnicima.
  • 9.2.9. Superfood.hr zadržava pravo da na slikama proizvoda i/ili usluga koristi i druge proizvode (dodatne proizvode/accesories, itd.) koji se ne mogu uključiti u trošak dotičnih proizvoda i prema tome neće biti isporučeni pri kupnji proizvoda. U tom se smislu izričito navodi u opisivanju proizvoda koji se proizvod prodaje i označuje se i na slici.
  • 9.2.10 Mala je vjerojatnost slučaj kada Superfood.hr neće moći dostaviti dio proizvoda, i tada će pisano putem e-maila obavijestiti Klijenta te će mu ponuditi jednu od sljedećih alternativa:
   • a. Poništenje narudžbe ili otklanjanje iz narudžbe onoga proizvoda koji se više ne može isporučiti.
   • b. Primanje bodova koji se mogu aktivirati na stranici, pod određenim uvjetima, i koji bodovi će se moći koristiti za kupnju proizvoda samo na www.superfood.hr
  • 9.2.11. Opcijom „Ja sam ekološki osviještena osoba“, sve upute, opisi proizvoda, dokumenti naručenih proizvoda, mogu se naći samo u digitalnom obliku (na korisničkom računu ili emailom).
 • 9.3. Online naručivanje
  • 9.3.1. Klijent može naručivati proizvode u jednom trenutku, isključivo na web stranici, a ponude su vremenski ograničene (nakon navedenog razdoblja ne mogu se više davati narudžbe i proizvodi više nisu vidljivi na www.superfood.hr). Cijena prikazana na stranici u trenutku narudžbe neće se promijeniti, ostaje fiksna. Za ponudu koje je istekla ne mogu se više vršiti narudžbe. Superfood.hr može bilo kad promijeniti cijene, ponude, količine u skladu s unutarnjim kriterijima (geografska lokacija, raspoložive zalihe itd.) poštujući  narudžbe/ugovore koji su već plasirani. Superfood.hr ne može biti prisiljen zadržati neku pojedinu cijenu osim za plasirane narudžbe; potencijalni klijenti koji vizualiziraju ponude ali ne plasiraju narudžbe ne mogu tražiti cijenu/ponudu drugačiju od one prikazane na internet stranici www.superfood.hr.
  • 9.3.2. Finalizacijom narudžbe Klijent pristaje da su svi podaci koje je poslao, potrebni za postupak kupnje, ispravni, potpuni i istiniti, na dan naručivanja, nadalje u ovom dokumentu pod nazivom izdana narudžba.
  • 9.3.3. Ugovor sklopljen na daljinu se smatra sklopljenim od strane Superfood.hr kada je narudžba Klijenta potvrđena elektronskim putem od strane Superfood.hr, nakon prijema svih proizvoda (kvalitativno i kvantitativno) iz narudžbe Superfood.hr (neposredno ili preko kooperanata). Osim toga, prije nego se potvrdi narudžba klijenta, a prije slanja proizvoda, Superfood.hr ima pravo kontaktirati kupca na bilo koji dostupni / prepoznatljivi način Superfood.hr (telefon ili e-mail) kako bi dobili osobnu potvrdu klijenta, njegove identifikacijske podatke i podatke dostave. Kupci su upoznati s time da Superfood.hr ne može potvrditi / dostaviti proizvode klijentima koji nisu potvrdili datume isporuke i identifikaciju.
  • 9.3.4. Superfood.hr će jednostrano odustati i automatski ukinuti narudžbu koju je dao Klijent, bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, čak i bez prethodne pisane obavijesti upućene Klijentu, u sljedećim slučajevima:
   • 9.3.4.1. ukoliko je banka koja je izdala karticu Klijenta ne prihvaća transakciju, u slučaju online plaćanja;
   • 9.3.4.2. kartični procesor kojeg prihvaća Superfood.hr poništava transakciju, u slučaju online plaćanja;
   • 9.3.4.3. podaci koje je dostavio Klijent na stranici, u vezi isporuke (adresu, kontakt podatke), nepotpuni su i netočni;
   • 9.3.4.4. aktivnost Klijenta na stranici može prouzročiti i/ili štetu bilo koje prirode Superfood.hr i/ili njihovim partnerima;
   • 9.3.4.5. dvije uzastopne, propale isporuke;
   • 9.3.4.6. zbog drugih utemeljenih razloga
  • 9.3.5. U slučaju kada Klijent odustane od narudžbe za koju je plaćanje izvršeno unaprijed, preko potvrđenog bankovnog transfera ili online plaćanja s karticom i kada je banka koja je izdala karticu Klijenta odobrila bankovnu transakciju, taj će iznos Superfood.hr vratiti u maksimalno 14 dana od dana kada je Superfood.hr upoznat s tom činjenicom.
  • 9.3.6. U slučaju kada neki proizvodi koje je naručio Klijent preko narudžbe s unaprijed obavljenim plaćanjem (online plaćanjem) nisu više raspoloživi na skladištu iz razloga koji ne ovise o Superfood.hr, Superfood.hr će obavijestiti klijenta o tome čim sazna da proizvod nije raspoloživ te će izvršiti povrat unaprijed plaćenih iznosa u maksimalno 14 dana od pisane obavijesti klijenta. U takvoj situaciji, Superfood.hr zadržava pravo da osim povrata unaprijed plaćenih iznosa, ponudi i promotivne akcije za svaki proizvod koji je naručen i koji kasnije, nakon potvrde naručivanja i iz razloga koji ne ovise o Superfood.hr, nije više raspoloživ za isporuku.
  • 9.3.7. Poslana narudžba može biti izmijenjena samo u sljedećim situacijama i samo na zahtjev Klijenta u pisanom obliku slanjem e-maila na kontakt@superfood.hr jasno navodeći broj narudžbe:
   • a. Klijent odustaje od jednog proizvoda i pisano obavještava Superfood.hr prije pripreme za dostavu narudžbe.
   • b. Povećanje količine jednog proizvoda koji već postoji u određenoj narudžbi.
   • c. Promjena adrese za isporuku.
   • d. Promjena metode plaćanja.
   • e. Promjena podataka za naplatu. Za već izdane račune se ne mogu napraviti promjene u smislu izdavanja računa na drugu osobu, već samo ispravci podataka (ime, kontakt informacije itd).
  • 9.3.8. U slučaju kada Klijent promijeni vlastite osobne podatke, koristeći obrasce koji su raspoloživi na stranici, sve postojeće narudžbe koje se odvijaju u tom trenutku, čuvaju definirane podatke/koje je Klijent prihvatio prije trenutka promjene, uzimajući pritom u obzir, za dostavu i kontakt, nove podatke izmijenjene na odgovarajući način Pri svakoj narudžbi, klijent je u obvezi provjeriti te prihvatiti Ugovorne uvjete.
  • 9.3.9 Napravljena narudžba se može poništiti prije njezinog slanja putem gumba “Poništite narudžbu” iz Računa Klijenta ili putem poruke na e-mail adresu kontakt@superfood.hr, jasno navodeći poništenje i broj narudžbe.
 • 9.4. Telefonska narudžba
  • 9.4.1. Klijent/ Klijent ne može telefonski naručivati. Klijent /Klijent ne može zatražiti promjenu narudžbe preko telefona.
 • 9.5. Ugovor i finalizacija
  • 9.5.1. Počevši od 1. rujna 2021 godine, proizvodi koje prodajemo putem naše internet stranice biti će isporučeni kupcima u obliku prodaje robe na daljinu, prodavatelj je  Superfood.hr sa podacima identifikacije
  • U slučaju prodaje prema klijentima, fizičkim osobama ili pravnim osobama koje nisu u upisane u VIES sustav evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, računi će biti izdani sa PDV brojem HR47334734307, na ime Infensus d.o.o., od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj. Nakon prikupljenog PDV-a, naša tvrtka naknadno plaća prikupljeni PDV u državni proračun Republike Hrvatske, u skladu sa Direktivom 2006/112 / EZ Vijeća Europe. U slučaju prodaje pravnim osobama koje su registrirane u sustavu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr  evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, račune će dobiti bez PDV-a. Ovi računi će biti izdani na PDV broj HR47224724307, i izdani na ime Infensus d.o.o. od strane poreznih vlasti u Republici Hrvatskoj, smatrajući to prodajom roba unutar zajedničkog EU tržišta te stoga izuzeti od PDV-a u skladu sa Klijentom 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe.
  • 9.5.2. Superfood.hr će izdati i poslati Klijentu sve potrebne dokumente koje će dokazati da je Klijent kupio proizvode/usluge u skladu s važećim zakonodavstvom.
  • 9.5.3. Superfood.hr će olakšati informiranje Klijenta o fazi u kojoj se nalazi njegova narudžba tako što će poslati informativni e-mail na adresu koju mu je Klijent naznačio. Izdani račun obuhvatit će sve obvezne napomene u skladu s člankom 319 , zakona broj 227/2015 Poreznog zakona i taj račun se može preuzeti u pdf formatu s računa Klijenta.
  • 9.5.4. Ugovor kojem se dodaju dokumenti koji dokazuju da je Superfood.hr preko dostavljača isporučio pošiljku,COD potpisan i naplaćen, postaje izvršen Ugovor.
  • 9.5.5. Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje. Smatra se da ugovor prestaje u trenutku kada stranke izvrše svoje obostrane obveze u rokovima i uvjetima određenim ovim Dokumentom.
  • 9.5.6. Kada postoje razlike između popisa s isporučenim proizvodima (može se preuzeti u “Moj račun”) i sadržaja pošiljke, Klijent je dužan obavijestiti Superfood.hr i dostavljača (ako je razlika utvrđena u njegovoj nazočnosti) u maksimalno 24 sata od primanja pošiljke, i to telefonski ili e-mailom na adresu kontakt@superfood.hr s pripadajućim detaljima (fotografije, objašnjenja itd.).
 • 9.6. Prijevoz
  • 9.6.1. Cijena isporuke proizvoda koji se naručuju sa stranice www.superfood.hr za Superfood.hr su sljedeće: a) cijena dostave je 3,31 EUR (uključivši PDV) ako vrijednost pošiljke je niža od 39,81 EUR. b) ako vrijednost pošiljke je veća od 39,81EUR, dostava je besplatna, trošak dostave je pokriven od strane Superfood.hr. Cijena usluge dostave šalje se Klijentu u trenutku slanja narudžbe i Klijent ekspresno prihvaća slanjem narudžbe, procjene troška prijevoza, bez obzira na podatke na kojima se temeljila procjena tog troška. Prema tome, Klijent ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke. Superfood.hr nudi uslugu dostave do vrata objekta/posjeda na adresi za isporuku navedenu u trenutku naručivanja, pod uvjetom da značajke/podobnosti lokacije omogućuju isporuku bez kršenja zakonskih propisa o zaštiti na radu. U slučaju da se isporuka ne može izvršiti bez kršenja zakonskih odredbi, davatelj usluga, kurirska tvrtka, može odbiti isporuku ispred vrata stana/posjeda.
  • 9.6.2. Rok isporuke jedne narudžbe izričito je naveden pri slanju te narudžbe i to je interval od nekoliko dana koji ovisi o: prijevozu proizvoda od dobavljača robe Superfood.hr, vremenu obrade u logističkom centru početnog dobavljača i u skladištu Superfood.hr, o radnim danima u mjesecu, o broju proizvoda iz narudžbe i o vremenu obrade svakog proizvoda itd. Sveukupno vrijeme isporuke može se produljiti zbog jednog proizvoda s duljim razdobljem, tako da Klijent prihvaća da kumulacijom više proizvoda u jednoj narudžbi, produljuje i isporuku sve do najudaljenijeg datuma.
  • Isporuke će se u pravilu obavljati u okviru razdoblja od slanja narudžbe (varira između 2 dana i 2 tjedna) i Klijent može dobiti informacije o statusu isporuke u bilo kojem trenutku. U slučaju kada proizvod može biti isporučen s prekoračenjem gore navedenog roka, Superfood.hr će odmah obavijestiti Klijenta e-mailom i ponudit će mu dvije opcije: Klijent može odustati (pisano) od narudžbe/proizvoda, ili prihvaća novi predloženi rok isporuke. Ako je Klijent platio unaprijed, znači prije isporuke, plaćeni će iznosi biti vraćeni u skladu sa zakonom, u roku od najviše 14 dana od datuma odustajanja od narudžbe.
  • 9.6.3 Superfood.hr može imati promotivne kampanje koja se odnosi na besplatnu dostavu (naknada za dostavu kao što je definirano u 9.6.1 u iznosu od 0 EUR (nula eura)). Dostava je besplatna za kupnju proizvoda čija je ukupna vrijednost više od 39,81 EUR, samo u određenim uvjetima, i uključuje, ali se ne ograničava na: a. narudžba ostaje u početnom obliku (bez promjena/odgađanja) b. promjena narudžbe na inicijativu Superfood.hr: promjene na razdoblje isporuke (posebno kašnjenja), proizvodi postali nedostupni, drugi pogreške sustava i sl.
 • 9.7. Kvaliteta i garancije
 • 9.7.1. Superfood.hr poštuje odredbe o jamstvima prema važećem hrvatskom zakonodavstvu. Jamstvo se odnosi na uobičajene uvjete korištenja i vrijedi samo za proizvode koje je Kupac kupio i platio od Superfood.hr
 • 9.7.3. Uvjeti jamstva ne primjenjuju se za sljedeće slučajeve: proizvod je otvoren, popravljen i / ili promijenjen od strane neovlaštenog osoblja; dijelovi ili dodaci su izmijenjeni, poništeni ili uklonjeni; proizvod ima fizičke nedostatke: udarce, pukotine, praskanje, hrđu ili tragove upotrebe u neprikladnim uvjetima: nepravilan napon napajanja, velike razlike u temperaturi i naponu, nepravilno rukovanje, prodiranje tekućina, metala ili drugih tvari unutar proizvoda.
 • 9.7.4. Jasni detalji o karakterističnim obilježjima svakog proizvoda mogu se naći na web stranici. Informacije u vezi rokova korištenja proizvoda Kupac ih može dobiti slanjem e-maila na kontakt@superfood.hr.
 • 9.8. Jednostrani raskid od ugovora od strane potrošača i povrat proizvoda
 • 9.8.1. Klijent Superfood.hr može vratiti proizvode kupljene preko Ugovora, u sljedećim situacijama:
  • 9.8.1.1. Proizvodi imaju teške greške (kvarove) i ne odgovaraju;
  • 9.8.1.2. Isporučeni su proizvodi različiti (specifikacije, količine, itd. u odnosu na poslanu narudžbu;
  • 9.8.1.3. Proizvodi imaju tvorničke greške

9.8.2. U slučaju zahtijeva za povratom proizvoda primijenit će se odgovarajući članak Zakona o zaštiti potrošača.

 • 9.8.3. Prije isteka razdoblja za raskid, Klijent informira Superfood.hr o svojoj odluci o raskidu ugovora. U tom cilju, Klijent može odabrati jedno od sljedećih varijanata:
  • a) može dati nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava odluku o raskidu ugovora.
 • 9.8.4. Klijent koji je prijavio/obavijestio Superfood.hr u skladu s člankom 7.8.3, dužan je osigurati da su proizvodi koje je prijavio vraćeni ili uručeni u Superfood.hr ili nekoj drugoj osobi koju je  Superfood.hr ovlastilo da zaprimi proizvode (obično je to brza dostavljačka služba navedena na obrascu za Povrat, na www.superfood.hr ), bez neopravdanog kašnjenja i tijekom najviše 30 dana od dana kada je javio Superfood.hr svoju odluku o raskidu ugovora. Smatra se da se poštovao rok ako je Klijent poslao proizvod prije isteka razdoblja od 30 dana, zapakirana na odgovarajući način zbog zaštite tijekom prijevoza i u originalnoj ambalaži.
 • 9.8.5. Klijent Superfood.hr neće moći vratiti kupljene proizvode i/ili neće zahtijevati druge odštete, u sljedećim situacijama:
  • 9.8.5.1. U slučaju kada njegov zahtjev za vraćanje za bilo koju od situacija predviđenih u Klijentu 7.8.1, a računa se od sljedećeg radnog dana nakon što ugovor izvršen.
  • 9.8.5.2. U slučaju kada se vraća proizvod a obrazloženje je jedna od situacija predviđenih u Klijentu 7.8.1, a vraćeni proizvod nije u istom stanju u kojem je isporučen i propraćen sa svim komponentama.
  • 9.8.5.3. U slučaju kada su proizvodi izrađeni prema specifikacijama Klijenta ili na jasan način personalizirani.
  • 9.8.5.4. U slučaju kada su naručeni i isporučeni zapečaćeni proizvodi koji se ne mogu vratiti iz razloga zaštite zdravlja ili iz razloga higijene i koje je otpečatio Klijent (ovi su proizvodi u prezentaciji označeni kao nepovratni proizvodi).
  • 9.8.5.5. U slučaju kada su naručeni i isporučeni proizvodi koji, nakon isporuke, prema njihovoj prirodi, pomiješani s drugim elementima.
 • 9.8.6. Klijent/Klijent bit će informiran u e-mailu o slanju narudžbe, da li je proizvod povratan ili nije i da li se plaća u slučaju vraćanja. Proizvodi koji čine komplet moraju biti vraćeni kao jedan komplet.
 • 9.8.7. U slučaju da Klijent raskida ugovor, Superfood.hr mu vraća sve iznose koje je dobio kao plaćanje od njega, i, ovisno od slučaja, troškove isporuke, bez neopravdanog kašnjenja, i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada je informiran o odluci Klijenta za povlačenje iz ugovora, u skladu s Klijentkom 7.8.2. i 7.8.3. Vraćanje se vrši istom metodom plaćanja koja se koristila za plaćanje narudžbe od strane Kupca, osim u situacijama kada je kupac pristao na drugačiji način plaćanja.
 • 9.8.8. Kupac može vratiti proizvode kupljene od Superfood.hr u skladu sa Ugovorom, ali Superfood.hr ima pravo na naknadu za umanjenje vrijednosti robe.
 • 9.8.9 Ukoliko kupac ne upakira propisno vraćene proizvode radi zaštite / rukovanja istih, dostavljač naveden u obrascu za povrat ima pravo odbiti preuzimanje o trošku Superfood.hr proizvode prijavljene za povrat. Ako klijent pošalje proizvode nepropisno zapakirane za zaštitu / manipulaciju nekom drugom metodom (drugi kurir, Hrvatska pošta, osobna dostava itd.) odgovoran je za bilo kakvu štetu te nedostatke pronađene pri recepciji povrata. Gore navedeno ne odnosi se na originalnu ambalažu proizvoda, već na pakiranje koje, prema standardima kurirske službe navedene na stranici kurirske tvrtke, može zaštititi proizvode prema njihovim specifičnostima (materijal, dimenzije itd.)
 1. Prijevara
 • 10.1. Superfood.hr ne traži Klijente ili svoje Korisnike nikakvim sredstvima komunikacije (e-mailom/telefonski/mobilnim aplikacijama/SMS-om/ itd.) informacije o povjerljivim podacima ili osobne lozinke.
 • 10.2. Klijent preuzima svu odgovornost za otkrivanje svojih povjerljivih podataka trećoj stranci.
 • 10.3. Superfood.hr nije odgovoran u situaciji kada bi jedan Klijent bio/ili je oštećen od treće strane koja bi se predstavila da zastupa interese Superfood.hr.
 • 10.4. Klijent ili Klijent obavijestit će Superfood.hr o takvim pokušajima, koristeći kontakt podatke.
 • 10.5. Komunikaciju koju ostvaruje Superfood.hr preko elektroničkih sredstava za komunikaciju na daljinu (npr. e-mail) sadrže potpune podatke pošiljatelja, za identifikaciju ili u vezi s njim, na dan slanja sadržaja.
 • 10.6. Smatraju se pokušajima prijevare Stranice/Sadržaja i/ili Superfood.hr dolje navedeni ciljevi. Superfood.hr zadržava pravo da kazneno progoni onoga ili one koji su pokušali ili učinili sljedeće:
  • 10.6.1. pristupili podacima drugog Klijenta/klijenta koristeći jedan račun ili bilo koju drugu metodu.
  • 10.6.2. naštetili ili promijenili sadržaj Stranice ili bilo koju drugu korespondenciju koju je Superfood.hr slao Klijentu/Klijentu.
  • 10.6.3. oštetili kapacitete servera/više servera na kojima se nalazi web stranica.
  • 10.6.4. Pristupili ili otkrili bio kojoj trećoj strani koja nema potrebno ovlaštenje, sadržaj koji je Superfood.hr poslao bilo kojim sredstvom Klijentu/ Klijentu onda kada ovaj nije legitimni primatelj sadržaja.
 • 10.8. U slučaju da postoji namjera ili želja za dobivanje Superfood.hr  bodova pod uvjetima članka 7.9. koristeći krive račune (imena koja nisu stvarna, više računa za jednu fizičku osobu ili kada jedna osoba koristi identitet druge osobe), smatra se pokušajem prijevare i dovest će do ukidanja stečenih pogodnosti, do blokiranja pristupa stranicama Superfood.hr i obavještavanja relevantnih vlasti.
 1. Ograničenje odgovornosti
 • 11.1.Superfood.hr se ne može smatrati odgovornim kada jedan Klijent/Klijent koristi Stranicu ili Sadržaj drugačije od ograničenja predviđenih u člancima Općih uvjeta korištenja.
 • 11.2. U slučaju kada jedan Klijent smatra da jedan Sadržaj poslan bilo kojim sredstvom krši copyright prava ili bilo koja druga prava, može se za detalje obratiti i kontaktirati Superfood.hr, u skladu s detaljima za kontakt na kontakt@superfood.hr tako da Superfood.hr može donijeti odluku u datom slučaju.
 • 11.3. Superfood.hr ne jamči Klijentu pristup web stranici ili usluzi, ukoliko se isti nije registrirao prolazeći etape registriranja na stranici, i ne daje mu pravo preuzimanja ili djelomične/potpune promjene sadržaja, kao ni pravo da djelomično ili cjelokupno umnoži sadržaj, da ga kopira, ili da koristi bio koji sadržaj na bilo koji drugi način, ili da prebaci nekom trećem bilo koji sadržaj kojem ima ili je dobio pristup, na temelju ugovora o korištenju, bez prethodnog pisanog odobrenja Superfood.hr.
 • 11.4. Superfood.hr ne odgovara za sadržaj, kvalitetu ili prirodu drugih web stranica do kojih se dolazi preko raznih veza sa sadržajem, bez obzira na prirodu tih veza. Za te stranice, odgovaraju u potpunosti, njihovi vlasnici.
 • 11.5. Superfood.hr je izuzet od bilo koje krivnje u slučaju kada korištenje web stranice i/ili sadržaja poslanog Klijentu, bilo kojim sredstvom (elektronički, telefonski, itd.), preko site-ova, e-maila ili od nekog zaposlenika Superfood.hr, to korištenje sadržaja može prouzročiti štetu bilo kakve prirode Klijentu, Klijentu i/ili bilo kojoj trećoj strani uključenoj u to prebacivanje Sadržaja.
 • 11.6. Superfood.hr ne nudi nikakve izravne ili neizravne garancije poput:
  • 11.6.1. Usluga će biti prikladna zahtjevima Klijenta
  • 11.6.2. Usluga će biti neprekidna, sigurna i bez ikakvih pogrešaka
  • 11.6.3. Besplatno dobiveni proizvodi/usluge ili za novac preko usluge odgovarat će zahtjevima ili očekivanjima Klijenta
 • 11.7. U granicama odredbi Općih uvjeta korištenja, operateri, administratori i/ili vlasnici web stranice nisu ni u kojem obliku odgovorni za veze ili posljedice tih veza, a koje se odnose na kupnje, posebne ponude, promocije, promidžbe, ili bilo koje druge vrste veza / transakcija/ suradnje / itd. koje mogu nastati između Klijenta  između onih koji sebe direktno ili indirektno promoviraju preko web stranice.
 1. Viša sila
 • 12.1. Povreda obveze do koje je došlo zbog okolnosti koje niti jedna strana nije mogla predvidjeti (viša sila) prilikom sklapanja ugovora na daljinu ne rezultira odgovornošću za naknadu štete po osnovi neispunjenja obveze.
 • 12.2. Strana ili njezin zakonski zastupnik koji se pozivaju na gore navedeni događaj obvezna je upoznati drugu stranu, odmah i u potpunosti o tome i poduzeti sve raspoložive mjere radi smanjenja učinaka spomenutog događaja.
 • 12.3. Strana ili njezin zakonski zastupnik strane koja se poziva na gore spomenuti događaj izuzeta je od ove obveze samo ako je taj događaj spriječi da to napravi.
 • 12.4. Ako u roku od 15 dana od dana nastanka tog događaja, taj događaj ne prestane svaka od strana imat će pravo pismeno obavijestiti drugu stranu za potpuni prestanak sklopljenog ugovora bez da ijedna od njih može zahtijevati od druge strane odštete.
 • 12.5. Strana koja se poziva na događaj više sile mora dokazati nemogućnost izvršenje obveza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja, u granicama članka 10.3.
 • 12.6. U iznimnim situacijama (bez da Superfood.hr bude kriv) i zbog više sile (kao što je prometna nezgoda prijevoznika ili dobavljača) moguće je da se isporuka proizvoda neće moći obaviti. U tom slučaju, Klijent će moći dobiti aktivirajući promotivni bodovi koji će se moći koristiti neograničeno za kupnju proizvoda na stranici www.superfood.hr onako kako je opisano pod točkom 7.9.
 1. Sporovi
 • 13.1. Korištenjem/posjećivanjem/prikazivanjem web stranica i/ili bilo kojeg sadržaja koji je Superfood.hr poslao Klijentu pristupanjem i/ili slanjem bilo kojim sredstvima (elektronički, telefonski, itd.), isti izjavljuje da je u cijelosti pročitao, da su mu jasne te da prihvaća Opće uvjete korištenja.
 • 13.2. Bilo koji spor u vezi s ovim Pojmovima i Uvjetima koji bi nastali između Klijenta/klijenta i Superfood.hr, riješit će se mirnim putem.
 • 13.3. Bilo koji spor, bilo kakve prirode, koji bi se mogao pojaviti između Klijenta i Superfood.hr ili njegovih partnera, riješit će se mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, spor će riješiti nadležni sud u mjestu sjedišta Superfood.hr, u skladu s nadležnim važećim zakonima.
 • 13.4. Uzimajući u obzir odredbe Pravilnika (EU) br. 524/2013 na online rješavanje sporova potrošača i izmjenu Uredbe EK br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 /EK, Superfood.hr nudi klijentima mogućnost da rješavaju izvan suda eventualne sporove, koristeći postojeća zakonska rješenja i mogućnosti sa pravednim vansudskim rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje proizlaze iz online ugovora o prodaji ili pružanju usluga potrošačima koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj.
 • 13.5. Ako bilo koja od gornjih klauzula bude ništavna ili nevažeća, bez obzira na razlog, ta klauzula neće naštetiti valjanosti ostalih klauzula.
 • 13.6. Ovaj je dokument sastavljen i bit će tumačen u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Ovaj sporazum podliježe hrvatskom zakonu. Svaki spor koji nastane između Superfood.hr i klijenata / kupaca bit će riješeni prijateljski ili, ako to nije moguće, sudski sporovi će riješiti nadležni sud u Zagrebu.
 1. Finalne odredbe
 • 14.1. Superfood.hr zadržava pravo izmjene ovih odredaba, kao i bilo koje izmjene stranice/njezine strukture/usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti Klijenta. Ipak, o svakoj promjeni će se Klijent obavijestiti prilikom prve sljedeće prijave na site.
 • 14.2. U okviru odredaba Općih uvjeta korištenja, Superfood.hr neće biti odgovoran za eventualne greške koje su se pojavile na web stranici, iz bilo kojeg razloga, čak ni zbog nekih promjena, podešavanja, itd., a koje greške nije počinio administrator web stranice.
 • 14.3. Superfood.hr zadržava pravo uvođenja promidžbenih plakata bilo koje prirode i/ili veze na internetsku stranicu, uz poštivanje važećeg zakonodavstva.
 1. Kontakt i ostale informacije
 • 15.1. U slučaju da postoje pitanja ili sugestije u vezi s Superfood.hr, molimo Vas da nas kontaktirate, od ponedjeljka do petka, radno vrijeme 08:00-16:00, preko emaila na kontakt@superfood.hr
 • 15.2. Bilo koji komentari, pitanja, povratne informacije, ideje, sugestije ili druge obavijesti ili informacije koje se odnose na stranicu www.superfood.hr funkcionalnost ili poboljšanje istoga ostaju u vlasništvu društva Infensus d.o.o..

Obrada podataka osobnog karaktera: Superfood.hr registrirana je u registru evidencije obrade podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka može biti kontaktiran na email adresu: szp@superfood.hr

Prijavi se i
saznaj prvi za
super ponudu!

Načini plaćanja

Kreditnim karticama
Gotovinom prilikom pouzeća

Ako ti se sviđa – prati nas!

Superfood © 2023. Infensus d.o.o. , Mihanovićeva 18, Križ, tel. 01 8000 901